fbpx

Technická podpora : +421 904 384399, pracovné dni 8:00-16:00hod

Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok

pri uplatnení si reklamácie u predávajúceho, ktorým je spoločnosť smolka.sk, spol. s r.o.

I. Úvodné ustanovenia

    Tento reklamačný poriadok upravuje spôsob a miesto reklamácie, postup pri riešení reklamácií a spôsob vykonania záručných opráv. Týka sa tovaru a služieb, ktoré predávajúci predal spotrebiteľovi. Pri reklamáciách sa postupuje v súlade s týmto reklamačným poriadkom, za dodržania zákonných ustanovení a práv spotrebiteľov.
    Tento reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy/zmluvy o dielo a Obchodných podmienok predávajúceho.
    Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim spotrebiteľom u predávajúceho alebo služby poskytnuté predávajúcim:
   

Obchodné meno: Smolka.sk, spol. s r.o.
    reg.: Obchodný register OS Žilina, odd. Sro, vl. č. 15521/L
    Sídlo: Orgovánová 15, 01009 Žilina
    IČO: 36423742
    DIČ: 2021886823
    IČ DPH: SK2021886823
    email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
    tel.: 0904 384399

 

    Kupujúcim spotrebiteľom je v zmysle § 2 písm. a) zák. č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane spotrebiteľa) fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

 

    Spotrebiteľskou zmluvou je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom.

 

    Zmluvou uzatvorenou na diaľku je zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom dohodnutá a uzatvorená výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu.

 

    Kúpnou zmluvou je zmluva, predmetom ktorej je predaj a kúpa tovaru.

 

    Zmluvou o dielo je na účely týchto obchodných podmienok zmluva, predmetom ktorej je poskytnutie služieb spočívajúcich v oprave/úprave veci.

 

    Uzatvorením kúpnej zmluvy a prevzatím tovaru kupujúci prejavuje súhlas s týmto Reklamačným poriadkom a obchodnými podmienkami.

 

    Prevzatím tovaru u kupujúceho podnikateľa je okamih jeho odovzdania predávajúcemu, resp. prvému prepravcovi. Prevzatím tovaru u kupujúceho spotrebiteľa je okamih prevzatia tovaru od predávajúceho resp. od prepravcu spotrebiteľom.

 

    Orgánom dozoru je:
    Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č.: 041/ 7632 130    
            041/7632 139
fax č.: 041/ 7632 139
 
    Tovar zakúpený v predávajúceho možno reklamovať v 2 prípadoch:
    a) Reklamácia v rámci záručnej doby
    b) Reklamácia v množstve, druhu, ceny a pod.

II. Záruka, záručné podmienky

    Právna úprava zodpovednosti predávajúceho za vady vo vzťahu ku kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľ, sa riadi § 620 a nasl. Obč. zák.
    Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.
    Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).
    Záručná doba je 24 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená iná lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.
    V prípade, že je kupujúcim podnikateľ, zmluvné strany sa v súlade s § 429 ods. 2 Obch. zák. dohodli na záručnej dobe 12 mesiacov.
    V prípade zmluvy o dielo predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má vykonaná oprava pri prevzatí veci, ako aj za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe. Predávajúci taktiež zodpovedá za vady, ktorá sa má opraviť alebo nevhodnosť pokynov spotrebiteľa, ak ho na vadnosť veci alebo nevhodnosť pokynov neupozornil.
    Záručná doba na poskytnuté služby je 3 mesiace.
    Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe.
    Záručný list obsahuje označenie predávajúceho (meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov predávajúceho, jeho sídlo alebo miesto podnikania), obsah záruky, jej rozsah a podmienky, dĺžku záručnej doby a údaje potrebné na uplatnenie záruky. Ak záručný list neobsahuje všetky náležitosti, nespôsobuje to neplatnosť záruky.
    Záručným listom je doklad o kúpe -- faktúra, ktorá slúži zároveň aj ako dodací list.
    Záručná doba začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim.
    Od okamihu odovzdania tovaru na prepravu dopravcovi, zodpovedá za prípadnú škodu dopravca. Z uvedeného dôvodu je potrebné, aby kupujúci alebo ním poverená osoba pri preberaní tovaru skontrolovala, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený. V prípade jeho poškodenia je potrebné odmietnuť prevzatie tovaru a spísať s dopravcom záznam alebo prevziať tovar a priamo na mieste spísať s dopravcom (slovenskou poštou, kuriérom) záznam o zistených vadách spôsobených počas prepravy. Vrátený tovar okamžite nahradíme odoslaním nového.
    V prípade, že kupujúci zistí poškodenie tovaru alebo inú vadu až po jeho prevzatí, je potrebné túto skutočnosť oznámiť bez zbytočného odkladu. Neúplnú alebo poškodenú zásielku je potrebné bez zbytočného odkladu oznámiť mailom na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..
    V prípade, že kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, predávajúci nemusí uznať prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu.
    Pri osobnom prevzatí tovaru je kupujúci oprávnený si predávanú vec prezrieť. Predávajúci nezodpovedá za vady, ktoré mohol kupujúci pri prehliadke zistiť, najmä nezodpovedá za to, ak kupujúci neskôr bude reklamovať chýbajúce príslušenstvo predávanej veci alebo mechanické poškodenie veci zistiteľné pri prehliadke. Predávajúci za takéto vady nezodpovedá ani vtedy, ak kupujúci nevyužil možnosť vykonať prehliadku predávanej veci.
    Záruka sa nevzťahuje na poškodenia vzniknuté:
    * mechanickým poškodením tovaru,
    * používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou teplotou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia,
    * neodborným zaobchádzaním alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
    * nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore so všeobecnými zásadami,
    * prírodnými živlami alebo vyššou mocou.
   
    Ak predávajúci pri predaji výrobku ponúkne kupujúcemu k predanému tovaru bezplatne iný tovar ako dar, je na rozhodnutí kupujúceho či ponúkaný dar príjme. Dar nie je predaným výrobkom a preto sa naň nevzťahuje záruka a predávajúci za jeho prípadné vady nezodpovedá. Ak predávajúci vie o vadách výrobku, ktoré ponúka kupujúcemu ako dar, je povinný kupujúceho pri ponuke daru na ne upozorniť. Ak sa na darovanom tovare objavia vady, na ktoré predávajúci kupujúceho neupozornil, je kupujúci oprávnený dar vrátiť. V prípade, ak kupujúcemu vznikne právo odstúpiť od zmluvy o kúpe výrobku, je povinný predávajúcemu vrátiť všetko čo podľa zmluvy dostal, t.j. spolu s kúpeným tovarom je povinný vrátiť aj výrobok prijatý ako dar.
    Ak je kupujúcim spotrebiteľ, môže uplatniť v rámci záručnej doby vady na tovare alebo poskytnutých službách u predávajúceho v súlade s reklamačnými podmienkami stanovenými zákonom č. . 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších právnych predpisov, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a týmto reklamačným poriadkom.

III. Uplatnenie reklamácie

    Reklamáciu je kupujúci oprávnený uplatniť písomne alebo osobne v prevádzke predávajúceho, kde výrobok kúpil, v ktorejkoľvek inej prevádzke predávajúceho alebo písomne v sídle predávajúceho na adrese:
    smolka.sk, spol. s r. o.
    Orgovánová 15a
    01009 ŽILINA
    Pri uplatnení reklamácie kupujúci zašle na vyššie uvedenú adresu/osobne odovzdá spolu s chybným tovarom vyplnený reklamačný formulár, daňový doklad preukazujúci kúpu tovaru a doklad o doručení (ďalej len „požadované doklady"), príp. servisný list.
    Kupujúci uvedie v reklamačnom formulári nasledujúce údaje:
    * identifikácia kupujúceho,
    * kontaktné údaje kupujúceho,
    * číslo elektronickej objednávky,
    * popis tovaru, ktorý si kupujúci žiada vrátiť/vymeniť s uvedením kódu, farby, veľkosti, množstva a ceny, alebo popis vady poskytnutej služby
    * názov a číslo bankového účtu kupujúceho a kód banky,
    * požadovaný spôsob vybavenia reklamácie,
    * spôsob prevzatia vybavenej reklamácie,
    * dátum a podpis kupujúceho.
    Pokiaľ kupujúci nedoručí spolu s tovarom, ktorý si želá reklamovať, aj požadované doklady, vyzve ho predávajúci telefonicky, prípadne e-mailom na doplnenie chýbajúcich údajov alebo priložene chýbajúcich požadovaných dokladov.
    Ak sa predávajúcemu nepodarí opakovane telefonicky kontaktovať kupujúceho a/alebo kupujúci nereaguje na e-mailovú výzvu predávajúceho a nedoručí chýbajúce doklady alebo nedoplní chýbajúce údaje, predávajúci si vyhradzuje právo nepokračovať vo vybavovaní predmetného reklamácie a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho späť kupujúcemu na adresu uvedenú v objednávke.
    Ak spolu s požadovanými dokladmi nie je priložený tovar, ktorý je predmetom reklamácie, predávajúci si vyhradzuje právo nepokračovať vo vybavovaní predmetnej záležitosti a má sa za to, že kupujúci nemá v úmysle tovar reklamovať.
    Predávajúci si vyhradzuje právo neprebrať tovar zaslaný kupujúcim na dobierku.
    Pri spätnom zasielaní je tovar potrebné zabaliť tak, aby sa predišlo jeho poškodeniu. Poškodenie tovaru pri preprave môže mať za následok neuznanie reklamácie. Tovar je potrebné zaslať buď formou balíka alebo doporučene ako list.

    Predávajúci odporúča kupujúcemu poistiť tovar, ktorý je predmetom reklamácie. Riziko vzniku škody na tovare, ktorý je predmetom reklamácie znáša kupujúci až do okamihu prevzatia tohto tovaru predávajúcim.

    IV. Vybavenie reklamácie
    
    Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim a za vady, ktoré má vykonaná oprava pri prevzatí veci, ako aj za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe. Kupujúci má právo uplatniť si nároky za vady tovaru a vady poskytnutej služby počas trvania záručnej doby.
    Nárok pri uplatnení vady tovaru
    Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
    Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.
    Nárok pri uplatnení vady služby
    Ak je vec opravená vadne, má spotrebiteľ právo na bezplatné odstránenie vady Predávajúci je povinný vadu odstrániť najdlhšie v dohodnutej lehote. Ak vadu nemožno odstrániť alebo ak ju predávajúci neodstráni v dohodnutej lehote alebo ak sa vada vyskytne znovu, má spotrebiteľ právo na zrušenie zmluvy alebo na primerané zníženie ceny opravy.
    Predávajúci nezodpoveda za poškodenie alebo stratu uložených dát a programov v reklamovanom výrobku. V tejto súvislosti kupujúcemu doporučujeme vyhotoviť záložné kópie všetkých dát a programov a vybrať z vadného tovaru výmenné pamäťové médiá.

V. Reklamačné konanie

    Za deň začatia reklamačného konania sa považuje deň, keď kupujúci uplatnil reklamáciu u predávajúceho. Pri osobnom uplatnení reklamácie je to deň odovzdania vadného výrobku spolu s príslušnými dokladmi predávajúcemu. Pri zaslaní vadného výrobku predávajúcemu sa za deň začatia reklamačného konania považuje deň, keď vadný výrobok spolu s príslušnými dokladmi bol doručený predávajúcemu. V prípade, ak kupujúci pri uplatnení reklamácie neodovzdá všetky vyžadované doklady, príp. tieto nie sú čitateľné alebo odovzdávaný výrobok nie je kompletný, reklamačné konanie začína až dňom odovzdania kompletného výrobku spolu so všetkými požadovanými dokladmi.
    Ak výrobok určený na reklamáciu obsahuje prístupové heslá do systému, kupujúci je povinný príslušné heslá oznámiť pri uplatnení reklamácie alebo ich odstrániť pred doručením vadného výrobku na reklamáciu. Pokiaľ tak neurobí, dňom začatia reklamačného konania bude až deň dodania prístupových kódov kupujúcim.
    Pokiaľ bude zistené blokovanie prístupu po prevzatí reklamácie predávajúcim a kupujúci na výzvu predávajúceho neoznámi prístupové kódy, tovar doručený na reklamáciu bude vrátený bez opravy a reklamácia bude považovaná za neopodstatnenú.
    Ak pri vybavovaní reklamácie zariadenia predávajúci zistí, že v zariadení je nainštalovaný nelegálny softvér, nie je povinný prijatú reklamáciu uznať.
    Pri osobnom reklamovaní výrobku vydá zamestnanec predávajúceho kupujúcemu prijímací protokol, ktorý je potvrdením o prijatí (uplatnení) reklamácie.
    Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o prijatí (uplatnení) reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
    Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dna uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dna uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.
    Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby ukončenia reklamačného konania sa do záručnej doby nepočíta. V prípade výmeny veci za novú, začína plynúť nová záručná doba od jej prevzatia.
    Pri uplatnení reklamácie spotrebiteľom počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.
    Pri uplatnení reklamácie spotrebiteľom po 12 mesiacoch od kúpy, keď ju predávajúc zamietol, predávajúci je povinný v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova. Počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dna znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
    O vybavení reklamácie vydá predávajúci kupujúcemu výstupný protokol, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, ktorý je potvrdením o vybavení reklamácie. Spolu s odovzdaním výstupného protokolu predávajúci splní aj svoju povinnosť, ktorá mu z reklamácie vyplýva (odovzdá opravený reklamovaný tovar, odovzdá nový výrobok, za ktorý bol reklamovaný výrobok vymenený, vráti kúpnu cenu alebo jej časť, príp. vráti neopravený reklamovaný výrobok, ak reklamácia bola zamietnutá).
    O vybavení reklamácie informuje predávajúci kupujúceho zaslaním e-mailovej správy alebo SMS príp. písomnou formou. Zároveň kupujúceho vyzve na prevzatie výrobku alebo iného nároku, ktorý mu z uplatnenej reklamácie prislúcha (vrátenie kúpnej ceny, výmena veci), ak kupujúci požiadal o osobné prevzatie vybavenej reklamácie. V prípade, ak kupujúci požiada o zaslanie vybavenej reklamácie poštou, predávajúci zašle opravený tovar, vymenený nový výrobok alebo kúpnu cenu na adresu kupujúceho spolu s potvrdením o vybavení reklamácie (výstupným protokolom).
    Kupujúci má právo na úhradu nákladov (najmä poštovného), ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením oprávnených práv zo zodpovednosti za vady a boli vynaložené skutočne a účelne.

VI. Prevzatie reklamovanej veci kupujúcim

    Pokiaľ kupujúcemu vznikne povinnosť prevziať reklamovanú vec od predávajúceho alebo ho predávajúci v súlade s týmto Reklamačným poriadkom a platnou legislatívou na prevzatie reklamovanej veci vyzve, je kupujúci povinný bez zbytočného odkladu túto vec prevziať v sídle predávajúceho.
    Pokiaľ kupujúci neprevezme reklamovanú vec najneskôr v lehote do jedného mesiaca odo dňa, kedy mu povinnosť prevziať reklamovanú vec vznikla alebo odo dňa doručenia výzvy predávajúceho na prevzatie tejto veci, je povinný v súlade s § 656 ods. 1 Obč. zák. zaplatiť predávajúcemu poplatok za uskladnenie vo výške 1 Euro za deň.
    V prípade, že kupujúci neprevezme reklamovanú vec v lehote 6 mesiacov odo dňa kedy mu povinnosť prevziať reklamovanú vec vznikla alebo odo dňa doručenia výzvy predávajúceho na prevzatie tejto veci, má predávajúci v súlade s § 656 ods. 2 Obč. zák. právo reklamovanú vec predať. Ak predávajúci pozná adresu kupujúceho a ide o vec väčšej hodnoty, je povinný ho vopred o zamýšľanom predaji informovať a poskytnúť mu dodatočnú lehotu na vyzdvihnutie veci. Ak dôjde k predaju nevyzdvihnutej veci, vyplatí predávajúci kupujúcemu výťažok z predaja veci po odpočítaní nákladov za uskladnenie, nákladov predaja a ostatných pohľadávok predávajúceho voči kupujúcemu.

Obrázok-art of hanging art


Máme 26 rokov skúseností a ponúkame iba špičkové a medzinárodne overené riešenia PRE OBRAZOVÉ závesné systémY DO GALéRIí, PODNIKOV I DOMOV A BYTOV.

...the art of hanging art